Polityka Prywatności FREiS Camps & Events Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy o naszej Polityce Prywatności.

1.
Administratorem Pana/Pani danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, firmy, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, adresu siedziby, numeru telefonu, adresu korespondencyjnego, numeru identyfikacji podatkowej NIP, numeru PESEL, numeru dowodu osobistego, numeru klienta, jak też informacji dotyczących zawieranej lub zawartej z Panem/Panią umowy, jest FREiS Camps & Events Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezinach, Tworzyjanki 9, 95-060 Brzeziny posiadająca NIP 8331400217,
REGON 363591959, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000327025, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, tel. +48 735 713 735, adres e-mail: rodo@freis.pl.

2.
Pana/Pani wymienione dane osobowe będą przetwarzane przez FREiS Camps & Events Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezinach, Tworzyjanki 9, 95-060 Brzeziny w celu:
• podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy, w szczególności przedstawienia Pani/Panu oferty,
• realizacji umowy zawartej z Panią/Panem przez FREiS Camps & Events Sp. z o.o.,
• dokonywania operacji księgowych i rozliczeń podatkowych,
• ewentualnego dochodzenia wobec Pani/Pana roszczeń wynikających z umowy z nim zawartej,
• marketingu bezpośredniego własnych towarów i usług.

3.
Podanie przez Pana/Panią przedmiotowych danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy z FREiS Camps & Events Sp. z o.o.

4.
Państwa dane osobowe mogą być ujawnione przez Administratora na rzecz odbiorców, tj. podmiotów współpracujących z Administratorem, na podstawie zawartych przez niego umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne lub informatyczne.

5.
Przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać, w tym przechowywać, przez okres obowiązywania zawartej
umowy, a także po jej zakończeniu:
– w celach wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora, co oznacza w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową,
– w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków rachunkowych i
podatkowych,
– w celach statystycznych.

6.
Przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać, w tym przechowywać, w celach marketingowych, przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

7.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do przekazanych danych, żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania, a także prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych i ich przeniesienia. Dodatkowo w każdym czasie przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu w następujących sytuacjach:
– wobec przetwarzania danych osobowych, w zakresie w jakim są one przetwarzane przez Administratora
dla celów marketingu bezpośredniego
– wobec przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora lub dla celów statystycznych, jeżeli sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli.
Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.
Administrator dokładał będzie starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującym prawem.

KONTAKT

FREiS Camps & Events Sp. z o.o.
Tworzyjanki 9, 95-060 Brzeziny
REGON: 363591959 • NIP: 8331400217 • KRS: 0000598564

tel. +48 735 713 735 • ferie2018@campy.com.pl